Ga biên giới

Tác giả:

Không phải hiểm trở núi rừng cách biêt hai bên đồn ải
Mà con đường sắt bạn bè nối chặt hai ga biên giới
Nơi thuở trước, tiễn chân nhau, vắng vẻ một làn mây
Hộ chiếu đi về, màu đỏ nắm trong tay
Nguồn: Đầu súng trăng treo, NXB Văn học, Hà Nội, 1972

Thảo luận cho bài: "Ga biên giới"