Gà nuôi vịt

Tác giả:

Kê tử tạp áp tử,
Bão thành bất tương tự.
Kê mẫu nhật lâm trì,
Nhất bán nhập yên thuỷ.
Kê mẫu đắc lạp túc,
Thanh tận hô phất quy.
Điều điều nhật hướng mộ,
Vị nhẫn độc tương ly.
Nhi tử lương dữ dung,
Giai tự phụ mẫu xuất.
Lương giả mẫu tự hiệp,
Dung giả mạc tự thất.
Thiên hạ phụ mẫu tâm,
Do lai bất thiên tuất.
Khuyết địa phi thường mưu,
Tri hoá nãi kế thuật.

 

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Gà nuôi vịt"