Gác Trăng (*)

Tác giả:

thơ: Nguyễn Tri Tâm


Thảo luận cho bài: "Gác Trăng (*)"