Gái ở chùa

Tác giả:

Rừng Thiền thấp thoáng dạng quần thoa
Khuê các trâm anh cũng rứa à?
Mùi tục chưa chi mà vội chán
Cuộc đời mới thế đã lo xa
Lạt mùi son phấn say mùi đạo
Chán cảnh phồn hoa mến cảnh chùa
Dì nguyệt trờ trêu lòng dạ thiểm
Trăm năm nỡ để thiệt thòi hoa!
Bài thơ này được Sào Nam Phan Bội Châu hoạ vần.

Nguồn:
1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

Thảo luận cho bài: "Gái ở chùa"