Gái rửa bờ sông

Tác giả:

Thu vén giang sơn một cặp tròn,
Nghìn thu sương tuyết vẫn không mòn.
Biết chăng chỉ có ông Hà Bá,
Mỉm mép cười thầm với nước non.

Thảo luận cho bài: "Gái rửa bờ sông"