Gắn huân chương

Tác giả:

Nước cộng hòa gắn huân chương
Lên áo chàm anh rách nát
Dưới áo rách có trái tim đang hát
Trong trái tim như có đính sao vàng
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Gắn huân chương"