Gặp

Tác giả:

Em đi liền bên anh
Vào chiều nay sương xuống
Vào chiều nay nắng hanh
Vào xa sau trầm tưởng

Là em từ góc bể
Bỗng gặp anh chân trời
Lồng chăn ấm trăng soi
Đắp bằng kín cõi đau vô tận
Vằng vặc ly thương hai kiếp người.
Nguồn: bán nguyệt san Thế giới mới, số 43, 1992, Hà Nội

Thảo luận cho bài: "Gặp"