Gặp gỡ

Tác giả:

Chân dài trắng vỗ nắng xiêu
Phố cổ dáng chiều ba ngấn

Thảo luận cho bài: "Gặp gỡ"