Gặp mưa ở phủ Hà Hoa làm thơ tặng quan tri phủ họ Lê

Tác giả:

Văn đạo tiền khê trướng dạ thanh,
Tham đồ khứ giả tận hồi hành.
Bất kham phong vũ nhân thiên lý,
Hựu túc tâm loan nhật ngũ canh.
Dục tuý “Nam huân” phùng tửu cấm,
Cưỡng ngâm “Lưu thuỷ” lãm hương tình.
Phủ trung đồng quận đồng niên khách,
Khẳng phóng cầm tôn nhất xuất thành.

Dịch nghĩa

Nghe nói trước dường cả đêm nước khe dâng lên cao lắm.
Những ai cố đi cho được cũng đều phải quay về.
Không thể nào người đi muôn dặm mà liều mưa gió như thế được.
Lại phải nằm lại giữa rừng núi suốt ngày.
Muốn hát một khúc “Nam huân” mà lại buồn rượu cấm
Mà hát bài “Lưu thuỷ” thì lại nghe nhớ nhà, hát không đành dạ.
Quan trong phủ ở một quận, đậu một khoa
Đâu có chịu cho ta cất chén mang đờn mà ra thành vội!
Hà Hoa là một phủ nằm phía nam xứ Nghệ An thời nhà Hậu Lê đến cuối thời nhà Nguyễn (năm 1919). Biên giới của phủ này kể từ phía nam phủ Đức Quang cho đến dãy núi Hoành Sơn (nơi có Đèo Ngang). Thái thú là quan trấn nhậm một châu quận, sau gọi là tri phủ.

Thảo luận cho bài: "Gặp mưa ở phủ Hà Hoa làm thơ tặng quan tri phủ họ Lê"