Gặp nhau làm chi vội

Tác giả:

Xin đừng buồn em nhé
Mùa xuân xanh đã qua rồi
Xin em đừng tựa cửa
Lá vàng nào không rơi
Mùa thu nào không vàng
Bóng chiều nào không trôi
Gặp nhau làm chi vội
Để mai người xa tôi.

Thảo luận cho bài: "Gặp nhau làm chi vội"