Gặt Bão

Tác giả:

Bạch đàn gieo gió ban trưa
Hồn anh gặt bão tuổi thơ ngút ngàn
Mỗi ngày, một giọt cường toan
Từ thiên cổ rót hồn tan giữa đời!

*Nha Trang 1978

Thảo luận cho bài: "Gặt Bão"