Ghép tim

Tác giả:

Tim ghép ngọt
góc cằn xuân bỏ hóa
Máu chửa hoàn hồng
tình cả dậy non
Mộng đắng ngả
bướm vằn son ăn mạ
Vô tâm
hay em ghép quả bồ hòn

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Ghép tim"