Già

Tác giả:

Tình sớm đến chiều cho qua mộng trẻ
Gương chột già
trăng mặt lẻ
mưa ga.

Thảo luận cho bài: "Già"