Gia Cát Lượng

Tác giả:

Long cương nằm khểnh hát nghêu ngao,
Vì cảm ơn sâu biết tính sao!
Hai biểu ra quân lòng đã tỏ,
Tám đồ bày trận giá càng cao.
Tam phân gặp buổi đương tranh vạc,
Ngũ trượng ngờ đâu bỗng tối sao.
Miếu cũ ngày nay qua tới đó,
Tấc lòng khởi kính biết là bao!
Nguồn: Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Gia Cát Lượng"