Già chơi trống bỏi

Tác giả:

Hỏi lão đâu ta? Lão ở Liêm!
Trông ra bóng dáng đã hom hem
Lắng tai non nước nghe chừng nặng
Chớp mắt trăng hoa giả cách nhèm
Cũng đã sư mô cùng lũ trẻ
Lại còn tấp tểnh với đàn em
Xuân thu ướm hỏi đà bao tá?
Cái miếng phong tình vẫn chửa khem

Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010

Thảo luận cho bài: "Già chơi trống bỏi"