Giả Hợp

Tác giả:

Giả Hợp

 Nguyên Thông


Đất, nước, gió, lửa giả hợp tạo nên mình,
Si mê không biết, ngã mạn lòng kiêu căng,
Nâng niu thân mình tạo nên bao sóng gió,
Thân tâm điên đảo lòng mình đầy âu lo!

Thương thân chấp nhận thọ tưởng hành thức này,
Si mê không biết, vọng tưởng lòng đâu hay,
Đêm thân sa lầy cuộc đời đầy sóng gió,
Gây bao điên đảo lòng mình đầy âu lo!

Nếu ta biết rằng năm uẩn giả hợp,
Xem khinh thân mình, quên hết khổ buồn,
Trở về bản tâm mình rồi sẽ thấy an vui người ơi!

Nếu biết thân này giả hợp tạo nên mình,
Tâm tư ngưng hết ngã mạn và kiêu căng,
Không vui, không buồn, không thương, không ghét,
Tám gió xao động lòng mình đều ngưng hết.

 

Thảo luận cho bài: "Giả Hợp"