Giá Mà (2)

Tác giả:

Giá mà sì – tóc đi lên
Về già cũng có chút tiền ăn chơi
Nhưng nay sì -tóc rụng rồi
Tớ đành phải ráng tìm nơi cắm dùi
Alan tuyên bố hôm rồi
Bớt đi đặc lợi cho người về hưu
Nghe qua lòng bỗng ngậm ngùi
Trẻ thời đóng thuế, già thời xác xơ

TTT

Thảo luận cho bài: "Giá Mà (2)"