Giả nghĩa

Tác giả:

Một thư đãi bôi mấy lời giả nghĩa
Mưa thanh minh cho mía nhạt tình

Thảo luận cho bài: "Giả nghĩa"