Giả Từ

Tác giả:

Ừ mai cô lái đi rồi
Bến sông cũng sẽ vắng ngươỪi khách quen
Buồn vui sương xuống chiều lên
Quẩn quanh chi để dư âm gọi mời
Thôi xin phó mặc cho đời
Sông không chuyển bến, kiếp người lẽ đâu
Khóc cười cũng bấy nhiêu thôi

Yên Sơn 12/2000

Thảo luận cho bài: "Giả Từ"