Gia viên tạp đắc

Tác giả:

Khích địa nhất cung Tô Thủ nha,
Bán vi viên phố, bán vi gia.
Thời thời lai vãng hữu cầm điểu,
Xứ xứ tài bồi duy thụ hoa.
Tự thi nghiêm quân hiếu tĩnh tịch,
Cố tri thành thị tối phồn hoa.
Nhàn trung mỗi triển đồ thư khán,
Cảm vị Nghiêu Phu “An Lạc Oa”.

Dịch nghĩa

Một mảnh đất bỏ không ven sông Tô Lịch,
Nửa làm vườn tược, nửa làm nhà.
Thường có các giống chim qua lại,
Khắp chỗ trồng cây với hoa.
Cũng là ý nghiêm quân ưa thích cảnh tĩnh mịch,
Và ta vẫn biết thành thị là nơi rất phồn hoa (nên lánh ra ở đây).
Khi nhàn rỗi thường mở đồ thư ra xem,
Dám đâu bảo nơi ở của mình như “An Lạc Oa” của Nghiêu Phu.

 

Đây là một trong năm bài vịnh cảnh vườn nhà của tác giả, thơ làm không chủ đích, không cần hệ thống, gặp việc gì tả việc ấy, nên gọi là “tạp”.

Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

Thảo luận cho bài: "Gia viên tạp đắc"