Giấc Quên

Tác giả:

Ta ngồi dưới gốc cây phong
Nắng vui chớm hạ, đã lòng vàng thu
Quanh đời, em thả khói mù
Thấy tình khi thực, khi hư, nửa vời

Ai xưa ngồi chỗ ta ngồi
Có nghe phiền muộn gọi mời giấc quên

Thảo luận cho bài: "Giấc Quên"