Giấc Trưa

Tác giả:

Mộng biếc bay vào xanh giấc trưa
Tỉnh ra còn lại chút hương thừa…
Có đôi chim sẻ luồn trong ngói
Tíu tít chia từng cọng cỏ khô!

*Sàigòn 1954

Thảo luận cho bài: "Giấc Trưa"