Giải mã

Tác giả:

Trăng cũ chuyện xưa lời quả lạ
Môi xuân lần giải mã hoa đào

Thảo luận cho bài: "Giải mã"