Giai nhân bài 1

Tác giả:

Giai nhân nan tái đắc
Trót yêu hoa nên gian díu với tình.
Mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh,
Rầu rĩ bấy xuân về, oanh nhớ.
Phong lưu tài tử đa xuân tứ,
Trường đoạn Tiêu nương nhất chỉ thư.

Nước sông Tương một dải nông sờ,
Cho kẻ đấy, người đây mong mỏi!
Bứt rứt nhẽ trăm đường nghìn nỗi!
Chữ chung tình biết nói cùng ai?
Trót vì gắn bó một hai!
Tiêu đề bài này có bản chép là Tự tình, hay Giai nhân nan tái đắc. Văn đàn bảo giám chép tác giả bài này là Dương Khuê.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Giai nhân bài 1"