Giải thề

Tác giả:

Đầu bến giải thề sông bội ước
Chiếu trăng chưa cạn nước cờ tàn

Thảo luận cho bài: "Giải thề"