Giải trình

Tác giả:

Mắt vần vụ
đài khẩn tin cấp bão
Vịnh đảo em đèn đỏ báo cấm đường

Tim gió táp
mảnh thuyền thương sóng rạt
Phơi tình ven vạt cát
giải trình trăng.

Thảo luận cho bài: "Giải trình"