Giản Triều Tiên quốc sứ Hồng Khải Hy, Triệu Vinh Tiến, Lý Huy Trung

Tác giả:

Giản Triều Tiên quốc sứ Hồng Khải Hy, Triệu Vinh Tiến, Lý Huy Trung

Doanh hài đông nhai các nhất phương
Tề xu bắc địa tác quan quang
Tản Viên khái tự Tùng Sơn tú
Áp Lục ưng đồng Nhị Thuỷ trường
Lục tịch dĩ lai đa học vấn
Cửu trù nhi hậu cánh văn chương
Lữ hoài tập điệp như hoa phiến
Tàn hướng xuân phong vị triển dương

Dịch nghĩa

Bến đông biển cả mỗi bên một phương
Đều đến xem quang cảnh ở dải đất phương bắc
Núi Tản Viên dường như giống vẻ thanh tú của núi Tùng Sơn
Sông Áp Lục phải là cùng độ dài với sông Nhị Thuỷ
Từ lục kinh trở lại đây có nhiều nhà học vấn
Từ cửu trù trở về sau lại càng nổi văn chương
Cảm hoài lữ khách cứ chất mãi lên như nếp gấp của cái quạt hoa
Gần đây mới hướng về gió xuân để mở tung ra

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Giản Triều Tiên quốc sứ Hồng Khải Hy, Triệu Vinh Tiến, Lý Huy Trung"