Giao Khúc Gửi Cha Mẹ 1

Tác giả:

Trèo
lên
núi biếc
non cao
Hái
vần thơ cũ
ép vào cho Cha
Con
lội ra biển, thật xa
Vớt
câu tục ngữ,
dân ca
– tặng Người
Mẹ

sóng biếc ngoài khơi
Cha

núi đá bên đời
theo con

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Giao Khúc Gửi Cha Mẹ 1"