Giếng bỏ hoang

Tác giả:

Nhất tỉnh đương song thiển tự điền,
Thuỳ giao bất tự sử nhân liên.
Dạ lai vũ thuỷ sinh tam xích,
Dã hoán Ngu khê hoán Mạn tuyền.

Dịch nghĩa

Một cái giếng ngay bên song cửa, nông như ruộng
Ai khiến cho giếng không có nước uống để người ta thương lòng
Mưa đêm, nước đầy ba thước
Nên người gọi là “Khe Ngu” hay “Suối tràn”

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập II), NXB Văn học, 2012

Thảo luận cho bài: "Giếng bỏ hoang"