Giễu người thi đỗ

Tác giả:

Một đàn thằng hỏng đứng mà trông,
Nó đỗ khoa này có sướng không !
Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt,
Dưới sân, ông cử ngỏng đầu rồng.

Thảo luận cho bài: "Giễu người thi đỗ"