Giễu Người Thi Đỗ

Tác giả:

Một đàn thằng hỏng đứng mà trông,
Nó đỗ khoa này có sướng không !
Trên ghế, bà đầm ngoi đít vịt,
Dưới sân, Ông cử ngẩng đầu rồng.

Thảo luận cho bài: "Giễu Người Thi Đỗ"