Giễu ông Đồ Bốn ở phố Hàng Sắt

Tác giả:

Hỏi thăm quê quán ở nơi mô?
Không học mà sao cũng gọi đồ?
Ý hẳn người yêu mà gọi thế,
Hay là mẹ đẻ đặt tên cho!
Áo quần đĩnh đạc trông ra cậu,
Ăn nói nhề nhàng nhác giọng Ngô
Hỏi mãi mới ra thằng bán sắt
Mũi nó gồ gồ trán nó giô
Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010

Thảo luận cho bài: "Giễu ông Đồ Bốn ở phố Hàng Sắt"