Gió bụi đèn hoa

Tác giả:

hoa đăng trong một kiếp hành hương,
nối kiếp nghìn thu Lửa đoạn trường.
khoảnh khắc dẫu ba chiều gió bụi,
vẫn đài thiêng nở sáng đài gương.
saigon 1961

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

Thảo luận cho bài: "Gió bụi đèn hoa"