Gió đông

Tác giả:

Vườn má thì hoa đa sự
Dục hồng mượn cớ gió đông

Thảo luận cho bài: "Gió đông"