Gió Lào

Tác giả:

Mình đi ta ở lại nhà
Cái dưa thì khú cái cà thì thâm
Tản Đà

Mình tua bãi trắn rừng xanh
Trắng tình suông bỏ mình anh gió Lào

Thảo luận cho bài: "Gió Lào"