Gió mùa

Tác giả:

Em Tây Nguyên anh gió mùa Đông Bắc
Chăn trở dài tim tích tắc tên

Thảo luận cho bài: "Gió mùa"