Giới hạn con người

Tác giả:

Thịt xa xương máu nhốt hồn oan
Như bốn bề vây tấm áo quan.
Vượt xuống… vùng lên chăng, Nghiệp dĩ?
Đáy Thời gian đó, nắp Không gian!
(21/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Giới hạn con người"