Giới sắc (Răn người ham sắc đẹp)

Tác giả:

Cẩn cho hay, chẳng phải chơi,
Sắc xem dường sóng, dễ xiêu người.
Lửa rơm nếu chửa ngăn lòng tục,
Giường mối đâu còn biết lẽ trời
.
Có chồng con bao xiết nỗi,
Hay bùa thuốc ấy thói đời.
Kham hiền, luận ác “dâm vi thủ“,
Cẩn cho hay, chẳng phải chơi.

Thảo luận cho bài: "Giới sắc (Răn người ham sắc đẹp)"