Giới sùng Phật vô ích (Răn người sùng bái Phật vô ích)

Tác giả:

Suy lý cho cùng Phật ấy ta,
Lọ là chung bóng đạo Di Đà?
Hiền lành, hãy giữ bề tu kỷ,
Dối trá, đừng nghe đứa xuất gia.
Dễ chúng đúc chuông nhân đã lạ,
Đặt điều phá ngục thói ru mà.
Chẳng tin, Lương Vũ còn bia cũ,
Tra, mà lại biết thực chẳng ngoa.

Thảo luận cho bài: "Giới sùng Phật vô ích (Răn người sùng bái Phật vô ích)"