Giòng kia hẳn đẹp

Tác giả:

Nhân loại đêm nào tới Ngã Ba,
Rẽ sang giòng Điện, lối sao sa.
Chừ… sao nhiễm độc tan thành bụi;
Có tiếc giòng Thơ, nẻo suối Hoa?

Thảo luận cho bài: "Giòng kia hẳn đẹp"