Giống quê ta

Tác giả:

Cây trong vườn, nước ngoài sông, mây trên trời đều giống quê ta
Đây có lắm trời xanh nhưng vắng mẹ…
Nhưng ở miền Nam, mẹ đâu còn đấy nữa
Dẫu cây trong vườn, nước ngoài sông, mây trên cao tất cả thẩy quê nhà.

Thảo luận cho bài: "Giống quê ta"