Giòng Sinh Diệt

Tác giả:

Giòng Sinh Diệt

Nguyên Thông


Thân tâm ta một giòng sinh diệt,
Tâm suy tư tạo thành nên nghiệp,
Tâm như mây lao xao trước gió,
Tâm không lặng làm người khổ đau.

Thân tâm ta một giòng sinh diệt,
Tâm suy tư tạo thành nên nghiệp,
Tâm như mây lao xao trước gió,
Tâm không lặng làm người khổ đau.

Khi ta hay năm uẩn giả có,
Khi ta hay nhân duyên hợp huyển có,
Ta không còn vướng mắc tâm tư,
Không luân hồi, sinh tử thật hư.

Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát!
Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát!
Chúng con xin theo gương Ngài,
Thoát hoạn nạn đau khổ trần ai.

Thảo luận cho bài: "Giòng Sinh Diệt"