Giọt Đàn Thạch Sanh

Tác giả:

Giọt Đàn Thạch Sanh

Tuấn Khanh (Nguyễn TK)


Một ngày nắng cháy cho mưa xuống nghe phía xa làn gió thơm về
Giọt mồ hôi rơi về trên đất là tiếng hát đời Thạch Sanh í … a …
Mưa rơi mát cho ngày xanh
Nghe mưa ta cất một tiếng đàn
Đêm trong hang tối ta lắng nghe
Nhân gian khô héo một tiếng đàn hồn nhiên í .. a ..

Brdge :

Đàn hỡi hãy cất tiếng kêu tích tịch tình tang
Thế gian còn nơi nương náu nhau
Đàn hỡi hãy cất tiếng kêu dùm đời ai
Tính tang tình tang tính tình
Đàn hãy ngân vang

ĐK :

Hỡi đàn hãy kêu tiếng oan than
Hỡi tính tình tang hãy cứ vang

 

Thảo luận cho bài: "Giọt Đàn Thạch Sanh"