Giọt Sầu Cẩm Tú

Tác giả:

Đã mấy ả biết sầu

Nhớ nhau lòng vẫn đau
Giọt sầu rơi cẩm tú
Ôm mộng đến Thanh Châu

Mộng đẹp Châu Thi mộng
Hoa rơi một cánh hoa
Cảm tạ người tri kỷ
Buồn mãi chuốt chi mà

***
VanXuan

Dòng dòng giọt lệ
Nhỏ trước gió tây
Ngầm ngấm tình riêng
Giãi cùng trăng lạnh

Thảo luận cho bài: "Giọt Sầu Cẩm Tú"