Giọt Sầu Trong Mắt Ai (*)

Tác giả:

Giọt Sầu Trong Mắt Ai (*)

( chưa biết )


….

Hay giọt sầu trong mắt ai

Thảo luận cho bài: "Giọt Sầu Trong Mắt Ai (*)"