Giọt Sương

Tác giả:

Giọt Sương

Nguyên Nhu


Thơ: Duy Năng


Trình bày:
Thái Hiền

(chưa chép lời)

Thảo luận cho bài: "Giọt Sương"