Giữa cây đào

Tác giả:

Tầm xuân khách xôn xao
Không thấy giữa cây đào
Chim non thun cổ ấm
Giữa hai cành hoa giao
Nguồn: Tinh hoa (thơ), BÍch Khê, NXB Hội nhà văn, 1997

Thảo luận cho bài: "Giữa cây đào"