Giữa Dòng

Tác giả:

Giữa Dòng

Buông chèo
ngó cánh hoa trôi
Lênh đênh sóng nước 
biết rồi dừng đâu?

Thương hoa
gửi một lòng sầu
Ngẫm mình cũng cánh hoa Ngâu
giữa dòng.

Sương Mai

Thảo luận cho bài: "Giữa Dòng"