Giữa đường

Tác giả:

đường rừng sỏi đỏ như son,

Xa hàng một cổ theo con ngựa gầy.
Lối mòn leo đá, luồn cây,
Nhá nhem dừng lại quán nầy, mai xuôi

Thảo luận cho bài: "Giữa đường"