Gốc nhãn cao

Tác giả:

Gốc nhãn vườn xưa cao, khó hái
Tám mươi, nay mẹ hẳn lưng còng
Chắp đường Nam Bắc con thăm mẹ
Hái một chùm ngon, dâng mẹ ăn
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Gốc nhãn cao"